Skip to content →

לונדון 1

סדרה זו היא תוצאה של שני ביקורים בלונדון. היא מביטה באדם ובהשתלבותו בתוך מרחב עירוני עמוס פרטים.

הסתובבתי בלונדון וחשתי שהיא מבטאת את העיר האולטימטיבית. תחושת הניכור והבדידות של הכרך הגדול הזכירה לי את ציוריו של אדוארד הופר, בארה״ב של ראשית ואמצע המאה הקודמת.

Load More